Nawigacja

Religia 20.03.2020r.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Drodzy Rodzice ! Kochane dzieci !
Pochwalony Jezus Chrystus ! Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.
Przeżywamy szczególny okres. Z wiadomych przyczyn, dzieci nie mogą uczestniczyć
w zajęciach szkolnych, utrudnione są też spotkania modlitewne w kościele. Liczę
w tym względzie na gorliwość dzieci oraz Waszą troskę o modlitwy w rodzinie oraz uczestnictwo w tym czasie we Mszach świętych przez telewizję zgodnie z zaleceniami Kościoła w Polsce. Pragnę jednocześnie drogą elektroniczną przesłać materiały, które pomogą dzieciom w przygotowaniach przed I Komunią św. Bardzo liczę na Państwa pomoc w tych przygotowaniach i towarzyszenie dziecku w powtórzeniu wiedzy, która jest potrzebna do świadomego przeżycia tej Uroczystości.
Otrzymują Państwo materiały pomagające powtórzyć i utrwalić wiedzę dziecka
w ostatnim etapie przygotowania do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Bardzo proszę o uważne przeczytanie tych treści i pomoc dziecku w tej pracy. Jeśli tylko nam się uda chciałbym - aby tak jak to było w poprzednich latach oraz w I semestrze - spotkać się w ramach Spotkań Duszpasterskich i pomóc przez rozmowę z Wami i z dzieckiem,
w oparciu o jego wiedzę religijną, w tym przygotowaniu.

Oto tematy do powtórzenia, a w oparciu o podręcznik do nauki religii
klasy trzeciej do przeczytania i przyswojenia treści.

1) DZIECKO ZNA PACIERZ i KATECHIZM (załącznik nr 1 i nr 2)
a) Znak Krzyża św., Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga
b) 10 przykazań Bożych, Przykazanie miłości, Główne prawdy wiary
c) 5 przykazań kościelnych, 7 sakramentów św., Warunki Sakramentu Pokuty
d) Pytania z katechizmu od 1 do 20

2) DZIECKO ROZUMIE:
a) Co to jest grzech?
b) Co to jest Komunia święta ?
c) Wie, co ważnego dzieje się w czasie Mszy świętej ?
d) Wie, co ważnego dzieje się w czasie Sakramentu Pokuty ?
e) Wie, dlaczego powinniśmy często przyjmować komunię świętą.

3) ZADANIE: Przeczytać wraz z dzieckiem w celu utrwalenia wiedzy religijnej katechezy w podręczniku - numery: 27,28,29,30,31,32,34,36,39,41,45,46.

4) DZIECKO PRZY POMOCY RODZICÓW STARA SIĘ:
1. Uczestniczyć we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
2. Być posłusznym przykazaniom Bożym.
3. Szanować życie w ogóle, a życie ludzkie w szczególności.
4. Być dobre dla ludzi, szczególnie szanować rodziców, wychowawców i starszych.
5. Chętnie zdobywać wiedzę religijną przez naukę religii.
6. Codziennie modlić się.

W imieniu własnym i Pań Katechetek życzę dzieciom i ich rodzicom wszelkiego dobra. Łączmy się duchowo w modlitwie, zwłaszcza wieczorem o godz. 20,30. Módlmy się wzajemnie za siebie, za rodziny, o dobre przygotowanie dzieci do I Komunii św.
i za całą naszą Ojczyznę. O. Jerzy. Szczęść Boże !

Załączam linki internetowe do katolickich stron dla dzieci.
(Promyczek, Mały Gość, Mały Przewodnik, Mały Rycerzyk oraz Ola i Jaś )

Dzieci młodsze (kl 1-3)


http://www.olajas.pl/index.html


http://www.promyczek.pl/https://rycerzykniepokalanej.pl

MODLITWY
Znak krzyża
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienia Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Skład Apostolski
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć
we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. A bliźniego swego jak siebie samego. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo
WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI KATECHIZMOWYCH
(powtórzenie)


1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel świata i nasz najlepszy Ojciec. 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy najlepszym Ojcem? Pana Boga nazywamy najlepszym Ojcem, bo stworzył i kocha nas oraz opiekuje się nami. 3. Kto to jest człowiek? Człowiek jest to stworzenie Boże, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. 4. Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka, aby Go poznawał, kochał, wiernie wypełniał Jego Wolę i miał udział w życiu Bożym. 5. Co to jest Łaska Boża? Łaska Boża jest to dar, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga. 6. Dlaczego pierwsi ludzie nie wytrwali w Łasce Bożej? Pierwsi ludzie nie wytrwali w Łasce Bożej, bo zerwali przyjaźń z Bogiem przez grzech. 7. Kogo Pan Bóg zachował od grzechu pierworodnego? Od grzechu pierworodnego Pan Bóg zachował Najświętszą Maryję Pannę - Matkę Zbawiciela. 8. Przez kogo ludzie mogą odzyskać Łaskę Bożą? Ludzie mogą odzyskać Łaskę Bożą przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. 9. Co to jest grzech? Grzech jest to odwrócenie się od Pana Boga przez świadome i własnowolne przekroczenie przykazań. 10. Kto to jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest to Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
11. Czego Pan Jezus nauczał ludzi? Pan Jezus nauczał ludzi, że osiągną szczęście wieczne, jeżeli będą wierzyć w Boga i zachowywać przykazania.
12. Kto nas pouczył, że są trzy Osoby Boskie? Jezus Chrystus nas pouczył, że są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 13. Co sprawia Duch Święty w nas? Duch Święty oświeca nas, umacnia w wyznawaniu wiary i w przyjaźni z Bogiem. 14. Co to jest Kościół Chrystusowy? Kościół Chrystusowy jest to Rodzina Dzieci Bożych zjednoczonych z Chrystusem. 15. Po co Jezus Chrystus założył Kościół? Jezus Chrystus założył Kościół dla zbawienia ludzi. 16. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 17. Co to jest Komunia św.? Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 18.Co to jest Sakrament Pokuty?
Sakrament Pokuty jest to znak spotkania z Chrystusem, w którym człowiek porzuca grzech, otrzymuje od Boga przebaczenie i łaskę do poprawy życia. 19. Co się dzieje z duszą ludzką po śmierci człowieka? Po śmierci człowieka dusza ludzka idzie na Sąd Boży. 20. Co nastąpi przy końcu świata? Przy końcu świata nastąpi powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie ciał, Sąd Ostateczny, a potem życie wieczne.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć