• Wizja szkoły

  • Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

   Wysoko wykwalifikowana kadra ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zgodniez duchem reform.

   Praca na jedną zmianę, umożliwia uczniom korzystanie z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: chór, kółko taneczne, teatralne, plastyczne, informatyczne, koło Młodych Ekologów, zajęcia rekreacyjno – sportowe i rozwijające uzdolnienia.

   Promujemy zdrowy styl życia i zachowania proekologicze (zazielenianie terenu wokół szkoły, konkursy ekologiczne).

   Zmniejszamy anonimowość w szkole.

   Podmiotowo traktujemy uczniów.

   Bogata w zbiory biblioteka szkolna zaspokaja potrzeby czytelnicze uczniów i nauczycieli, prowadzi działalność aktywizującą środowiska, mającą na celu wskazanie ogromnej wartości książki w życiu poprzez organizowanie licznych konkursów czytelniczych.

   Działamy w celu wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów poprzez prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, gier i zabaw w klasach I-III, zajęć rekreacyjno sportowych (sekcji sportowej mającej odzwierciedlenie w wysokich lokatach na różnego rodzaju imprezach sportowych).

   Upowszechniamy wśród uczniów wiedzę o kraju, okolicy, regionie i środowiskach lokalnych poprzez organizowanie wycieczek tematycznych  i krajoznawczych.

   Podnosimy standard pomieszczeń szkoły (nowoczesne pracownie komputerowe, wyremontowane łazienki, szatnie wychowania fizycznego wyposażone w natryski, atlas, itp.)

   Zachęcamy rodziców do udziału w procesie dydaktyczno -  wychowawczym szkoły poprzez:

   ➡ obecność na zajęciach dydaktycznych,

   ➡ pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych,

   ➡ pomoc finansowa i rzeczowa,

   ➡ lekcje otwarte dla rodziców,

   ➡ comiesięczne spotkania.

   ➡ doskonalimy zadania związane z ceremoniałem szkoły i jej obrzędowością,

   ➡ mobilizujemy uczniów do szerszego angażowania się w różnych konkursach i olimpiadach,

   ➡ nauczyciele, uczniowie i rodzice biorą udział w akcjach charytatywnych.

    

   Ponadto oferujemy:

   ➡ naukę języka angielskiego od klasy zerowej,

   ➡ zajęcia z informatyki od klasy pierwszej,

   ➡ zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,

   ➡ zajęcia wyrównawcze,

   ➡ zajęcia z terapii pedagogicznej,

   ➡ zajęcia z psychologiem,

   ➡ dobre przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia.

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 200
 • Galeria zdjęć

   brak danych