• Sylwetka absolwenta szkoły

  • Pragniemy, aby uczniowie naszej szkoły wszechstronnie się rozwijali i byli wspierani w swym rozwoju.

   Sylwetka absolwenta etapu I:

   Uczeń klasy III na miarę swego wieku jest:

   Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:

   ➡ bierze udział w różnych działaniach na terenie szkoły i domu rodzinnego,

   ➡ chętnie włącza się w życie klasy, szkoły i rodziny,

   ➡ szuka możliwości rozwiązania swoich problemów i zaspokajania ciekawości,

   ➡ rozwija swoje zainteresowania,

   ➡ stara się planować swoje działania.

    

   Uczciwy, prawy, prawdomówny tzn. że:

   ➡ zna normy zachowania obowiązujące w szkole, domu i środowisku,

   ➡ odróżnia dobro od zła,

   ➡ rozumie, że nie można realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów,

   ➡ szanuje własność swoją, kolegów i szkolną,

   ➡ przyznaje się do błędów i stara się je naprawić.

    

   Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:

   ➡ zna swoje prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia, kolegi, członka rodziny,

   ➡ uczy się  odpowiedzialności za swoje zachowania,

   ➡ stara się zrozumieć motywy swoich zachowań i innych ludzi,

   ➡ postępuje asertywnie, tzn. w taki sposób, aby nie naruszać niczyich interesów.

    

   Kulturalny, taktowny, szanujący innych tzn., że:

   ➡ umie kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach życiowych,

   ➡ używa form grzecznościowych,

   ➡ uczy się szacunku do symboli narodowych i religijnych,

   ➡ w swoich zachowaniach przejawia szacunek dla innych ludzi (zwłaszcza słabszych, niepełnosprawnych),

   ➡ nie dokucza kolegom,

   ➡ pomaga innym na miarę swoich możliwości.

    

   Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo, tzn., że:

   ➡ uczy się dbać o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą,

   ➡ umie ubrać się stosownie do pory roku i pogody,

   ➡ rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,

   ➡ dba o środowisko naturalne i swoje najbliższe otoczenie,

   ➡ poznaje podstawowe zasady ruchu drogowego i przestrzega ich,

   ➡ unika zagrożeń i niebezpiecznych zachowań,

   ➡ uczy się zwracania o pomoc w sytuacjach trudnych.

    

   Sylwetka absolwenta etapu II:

   Uczeń klasy VIII na miarę swojego wieku jest:

   Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:

   ➡ jest zaangażowany w życie klasy, szkoły i domu rodzinnego,

   ➡ zna źródła zaspokojenia swych zainteresowań i ciekawości, a także umie z nich korzystać,

   ➡ konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia, kształtuje swój światopogląd i łatwo nie ulega niekorzystnym wpływom innych.

    

   Uczciwy, prawy tzn., że:

   ➡ zna i stosuje uniwersalne normy zachowań i współuczestnictwa w procesie tworzenia norm szkolnych,

   ➡ swoim zachowaniem wzbudza zaufanie nauczycieli, rodziców i kolegów,

   ➡ postępuje w sposób nie naruszający praw i interesów innych,

   ➡ szanuje własność prywatną i społeczną,

   ➡ umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje.

    

   Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:

   ➡ zna swoje prawa w szkole i w domu oraz potrafi upomnieć się   o ich respektowanie,

   ➡ rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je,

   ➡ bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i postępuje zgodnie z zasadami asertywności,

   ➡ odróżnia fikcję literacką i filmową w przekazach medialnych od świata realnego.

    

   Kulturalny, taktowny, szanujący innych, tzn., że:

   ➡ zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami kultury,

   ➡ używa języka literackiego bez wulgaryzmów,

   ➡ swoją osobę i poglądy prezentuje w sposób nie naruszający godności innych,

   ➡ szanuje symbole narodowe i religijne,

   ➡ jest tolerancyjny wobec innych ludzi odmiennych pod względami: religijnym, fizycznym i kulturowym,

   ➡ umie zachować się kulturalnie poza szkołą i domem, np. w kinie, teatrze i muzeum.

    

   Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo tzn., że:

   ➡ dba o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą, stosuje zasady zdrowego trybu życia (racjonalnie odżywia się, wypoczywa aktywnie, nie stosuje używek, środków uzależniających),

   ➡ dba o środowisko naturalne, bo rozumie związek między jego stanem  a zdrowiem człowieka,

   ➡ przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego,

   ➡ potrafi przewidzieć konsekwencje niebezpiecznych zachowań i dlatego  ich unika,

   ➡ wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia (kto i jakie instytucje dbają o nasze bezpieczeństwo; telefony alarmowe).

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 697
 • Galeria zdjęć

   brak danych