• Założenia projektu

    • Jest nam miło poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 2 realizuje projekt pt. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

     Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18.

     Wartość projektu wyniesie 1 141 339,02 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 051 339,02 zł.

     Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej, a jego celem jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia po przez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli, a także doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt do technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).

     W projekcie przewidziano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w przyszłości na rynku pracy, np. zajęcia z przedsiębiorczości, ale także koła zainteresowań mające na celu rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych: koło młodych biologów, koło młodych chemików, koło młodych podróżników, czy też koło młodych inżynierów.

     W ramach projektu odbywają się zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: koło informatyczne oraz warsztaty dla uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach tego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktycznych (sprzęt i urządzenia) z zakresu TIK, system zarządzania siecią – oprogramowanie do zarządzania i monitorowania siecią komputerową, mobilny sprzęt komputerowy, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku, system do zbierania i analizowania odpowiedzi. Odbędą się również szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje cyfrowe.

     Projekt promuje indywidualne podejście do uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. z uczniami niepełnosprawnymi). Projekt ich wspiera i są kierowane do nich zajęcia z integracji sensorycznej, logopedyczne, psychoedukacyjne, jak również zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z opinią o dysleksji.

     W ramach projektu, doposażone zostaną pracownie: językowa, matematyczno - przyrodnicza, przedsiębiorczości, informatyczna oraz do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zostanie przeprowadzony remont pracowni biologicznej wraz z jej doposażeniem w pomoce dydaktyczne.

     Projekt da również możliwość rozwoju nauczycielom, którzy będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych ("TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania"; „Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną”, „Kompetencje informatyczne uczniów w świetle wymagań edukacyjnych i oczekiwań współczesnego świata”) oraz w studiach podyplomowych z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej.

     Dla uczniów spoza Rawy Mazowieckiej przewidujemy również uruchomienie dodatkowych odwozów po zajęciach do domu.

     Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 946
 • Galeria zdjęć

   brak danych