• Nasze działania

    • Nasze działania rok 2018/2019

     Współczesna szkoła ma do spełnienia ważną rolę w zakresie edukacji zdrowotnej, gdyż to właśnie ona powinna wskazywać prawidłowe wzorce postępowania, uczyć zdrowego stylu życia i wpajać potrzebę dbania o zdrowie swoje i innych. Tak, więc zadaniem szkoły jest stworzenie takich warunków, w których cała społeczność nie tylko poznaje właściwe sposoby postępowania, ale również akceptuje je jako naturalne i konieczne, a także podejmuje konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia. Nasza szkoła od dawna zajmuje się promocją zdrowia i prowadzi edukację prozdrowotną. Troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników jest jednym z priorytetów naszej działalności. Zależało nam jednak na tym, aby działania w zakresie edukacji prozdrowotnej zintensyfikować i nadać im charakter ciągły. Uznaliśmy, że to zadanie świetnie wpisuje się w koncepcję szkoły promującej zdrowie. Dążąc do realizacji tego pomysłu wykonaliśmy szereg zadań:

     1. Zapoznaliśmy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pozostały personel szkoły z ideą szkoły promującej zdrowie.

     2. Dokonaliśmy rozpoznania, czy szkoła spełnia warunki przystąpienia do Krajowej sieci Szkół Promujących Zdrowie.

     3. Powołaliśmy zespół, który podejmuje (planuje i wdraża) działania na rzecz promocji zdrowia oraz koordynatora, który kieruje pracami zespołu.

     Na początku roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele zostali ponownie zapoznani z planem działań z promocji zdrowia. Ewaluacja tego obszaru w poprzednim roku szkolnym wykazała, że pojawiające się przejawy agresji w różnej postaci są naszym problemem priorytetowym. Plan działań został tak przewidziany, aby każdy z pracowników szkoły mógł aktywnie uczestniczyć w realizacji założeń. Na stronie internetowej szkoły w zakładce SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE oraz profilu Facebook na bieżąco zamieszczane są wszystkie istotne informacje (lub odsyłacze do informacji) na temat programu oraz szkolnych działań prozdrowotnych i edukacyjnych.

     We wrześniu ponad 95% uczniów naszej szkoły zostało zapoznanych przez wychowawców oddziałów z regulaminami szkolnymi, wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania. Podczas lekcji z wychowawcą zostały opracowane i podpisane kontrakty każdego oddziału. Bardzo ważnym elementem działalności zespołu do spraw promocji zdrowia było włączenie Samorządu uczniowskiego do naszych działań, przedstawiciele samorządu przekazują swoje sugestie, wspierają nasze działania i propagują idee promocji zdrowia wśród swoich rówieśników. Jedną z propozycji uczniów, uwzględnioną w planie działań są przerwy na sportowo. W październiku nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili rozgrywki międzyklasowe według opracowanego harmonogramu, uczniowie rywalizowali w grach zespołowych: piłka ręczna, piłka nożna, piłka koszykowa i piłka siatkowa. Dla mniej aktywnych fizycznie w grudniu i styczniu odbywały się przerwy przy planszówce. Świetnym pomysłem okazało się tworzenie gier planszowych według własnego pomysłu.

          

      

     KAMPANIA SMOG

     Uczniowie naszej szkoły należą do klubu kibica drużyny Widzew Łódź i już dwa razy w tym roku mogli oglądać mecz na żywo z trybun stadionu. Zdrowie psychiczne i rozwój społeczny jest związany z atmosferą, jaka panuje w środowisku, w którym żyjemy i pracujemy. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyja dobremu samopoczuciu i chęci do podejmowania zadań i wyzwań życia codziennego. Budowanie odpowiedniego klimatu jest jednym z najważniejszych zadań społeczności szkolnej. Służyły temu m.in. realizowane tematy na godzinach z wychowawcą np.: dzień życzliwości, „jak radzić sobie ze stresem i emocjami?”, warsztaty -” Dobry kolega, dobra koleżanka”,warsztaty z zakresu komunikacji - umiejętność słuchania i rozmawiania. Każdy z wychowawców w swoim planie umieścił tematy związane z umiejętności komunikacji, asertywności, empatii. Zaplanowane zostały również warsztaty dla rodziców uczniów klas IV-VIII - „Zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży" oraz dla rodziców dzieci z klas 0-III „Stymulacja rozwoju dziecka”.

     W swoich działaniach zmierzających do rozwoju zainteresowań uczniów i propagowania alternatywnych w stosunku do komputera i telewizji form spędzania wolnego czasu, zaproponowaliśmy uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizowali różne programy i projekty, dzięki którym zdobywali nowe umiejętności, poznawali tajemnice nauki, uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych. W naszej szkole realizowany jest projekt unijny na zajęcia pozalekcyjne. Szeroka oferta zajęć od dydaktyczno -wyrównawczych po zajęcia psychoedukacyjne i koła zainteresowań umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, talentów oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Nasza szkoła bierze również udział w programie europejskim ERASMUS+.

      

     Zwieńczeniem naszych działań był Festyn Zdrowia połączony z dniem europejskim. W tym dniu odbywały się konkursy i zabawy dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, rywalizacja sportowa w rożnych dyscyplinach zespołowych dla starszych, nasze uczennice zorganizowały pokaz karate Kyokushin, a w ramach dnia europejskiego – uczniowie każdej klasy przygotowywali zdrowy poczęstunek z różnych stron Europy. Wspaniała uroczystość, integrująca wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

        

        

     Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie wymaga systematycznej, intensywnej i zaangażowanej pracy. Środowisko szkolne ulega ciągłym zmianom, dlatego nasze działania oprócz tych zaplanowanych są rozbudowywane o kolejne pomysły oraz pojawiające się potrzeby uczniów.

     Działania zaplanowane na rok szkolny 2018/2019 były skoncentrowane wokół zapobiegania przejawom agresji. Zespół do spraw promocji zdrowia zrealizował wszystkie postawione przed sobą zadania, dodatkowo odbyło się spotkanie, na którym wysunięto wniosek o przedłużeniu naszych działań na przyszły rok szkolny.

     Nasze działania rok 2017/2018

     1. STANDARD PIERWSZY 

     Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

     Konkursy

     XIV TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ Z radością odnotowujemy kolejny sukces uczniów naszej szkoły. Nikola Sosnowska została laureatką, zaś Bartosz Czajka z kl. VIIa i Igor Włodarski z kl. VIIb finalistami XIV Turnieju Wiedzy Przyrodniczej Uczniów Szkół Podstawowych - Członków Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody. Uczniów przygotowała p. Elżbieta Górska.

     NAJLEPSZY EKOLOG W SZKOLE Ostatnio odbył się w naszej placówce organizowany przez koło LOP konkurs "Najlepszy ekolog w szkole". Zwycięzcą został Bartek Czajka z kl. VIIA, II miejsce zdobyła Magdalena Machałowska z kl. VIIC, zaś III - Jan Wieteska także z VIIC. Wszystkim gratulujemy!

     Spotkania z Pielęgniarką szkolna w SzPZ: 
     członek zespołu promocji zdrowia, wspiera szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia,  aktywnie uczestniczy w planowaniu, realizacji i ewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia, 

     Dyrekcja wspiera działania w zakresie promocji zdrowia, uczestniczy w spotkaniach, dokonuje oceny podejmowanych działań, wspólnie z zespołem planuje działania na przyszły rok.

     Efekty działań długofalowych

     Podejmowane działania długofalowe z promocji zdrowia mają odzwierciedlenie między innymi w naszych absolwentach

     Dominika Skoneczna - wiecemistrzyni Polski Kadetek w piłce siatkowej

        

     W pierwszy weekend maja Kuba Kwapiś brał udział w XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych – był bohaterem finałów XXIV OOM w tenisie stołowym. Zagrał w trzech finałach i we wszystkich zwyciężył!!!

      

     1. STANDARD DRUGI 

     Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. 

     Wycieczki

        

     Warsztaty plastyczne klasy IV a w dniu 15.06.2018 r. "Spotkanie w Wiosce Dębowej"

       

     MAKULATURĘ OPŁACA SIĘ ZBIERAĆ Klasa VIb oraz IVb za zbiórkę makulatury pojechały na wycieczkę.Uczniowie zapoznali się z działalnością kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, identyfikowali skamieniałości wykopane w trakcie eksploatacji złóż oraz obejrzeli z trasu widokowego w Żłobnicy ogrom kopalni. Ponadto zwiedzili Górę Kamieńsk - zjeżdżali roller coastererem , okazało się , że to atrakcyjna zabawa z dużą dawką adrenaliny dla wszystkich.

        

     NA PIKNIKU NAUKOWYM
     9 czerwca dzieci z naszej szkoły, które wzięły udział w konkursie organizowanym przez RAWiK. W nagrodę wyjechały do Warszawy na Piknik Naukowy.

       

     ZWIEDZAMY MAZURY
     W dniach 9-11 maja oddziały VIB i IVA udały się na wycieczkę na Mazury. Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili Pola Grunwaldu, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz Muzeum Budownictwa Ludowego. Kolejnego dnia udali się do św. Lipki, zamku w Reszlu oraz przejechali zabytkową ciężarówka do Wilczego Szańca. Dzień zakończył się podchodami i ogniskiem z kiełbaskami. Ostatniego dnia zwiedzili okolicę Bęsi, po czym relaksowali się na rejsie po jeziorze Śniardwy.

      

     1. STANDARD TRZECI

     Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie 

     Działalność Szkolnego Koła PCK  

        

     Działalność Świetlicy Szkolnej


        


     Pracę Pedagoga Szkolnego i Psychologa – prowadzone spotkania dla rodziców, warsztaty, pogadanki.

     Spotkania z Policjantami, Ratownikami WOPR, Pielęgniarką szkolną. 

       

     Organizowanie happeningów:
     promujących zdrowy styl życia
     informujący o szkodliwości palenia

           

     Projekt eTwinning "ENERGETYCZNA DIETA DLA MÓZGU"

       


     Uczniowie oddziału VIB realizowali projekt w ramach programu eTwinning pt. "Energetyczna dieta dla mózgu". Projekt miał na celu uświadomienia uczniów, w praktyczny sposób, na temat istoty właściwego odżywiania oraz jego wpływu na homeostazę organizmu, w tym na pracę mózgu. Słowa klucze: odżywianie, mózg, energia, dieta, koktajl, interdyscyplinarność, kampania społeczna, homeostaza. Przez tydzień uczniowie zapoznawali się z prezentacją dotyczącą 'naturalnych energetyków'. Projekt realizują p. Dorota Kryczka oraz p. Magda Woźniak we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.

     Przygotowywanie ulotek i plakatów o tematyce  zdrowotnej i profilaktycznej.

      

     1.  STANDARD CZWARTY

     Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami


         

     Szkoła wyposażona w szafki na książki – rozwiązano problem ciężkich plecaków :)

       

     Infrastruktura sprzyjająca zdrowiu uczniów: boiska wielofunkcyjne, plac zabaw, patio, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

           

     Ławki z oznaczeniami kolorem – dobór do wzrostu uczniów.


     Dofinansowanie korzystania z pływalni Aquarium i zaplecza Spa dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

     Ciepłe i smaczne posiłki wydawane na stołówce szkolnej.

      

     Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów – klub sportowy MLUKS DWÓJKA – tenis stołowy, piłka siatkowa, SKS z LA.

      

     Podwójny Złoty Medalista MP Żaków
     W dniach 8-10 czerwca 2018 r. w Kraśniku rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaków w tenisie stołowym. Rawski klub sportowy w tym turnieju reprezentował Marcel Błaszczyk, który do tych zawodów przystępował z numerem pierwszym. Turniej rozegrano w dwóch konkurencjach sportowych: gra indywidualna oraz deblowa. W turnieju gry indywidualnej Marcel przebrnął bardzo szybko.

         

     W dniu 18.06.2017 odwiedził naszą szkołę siatkarz zespołu Aluron Virtu Warta Zawiercie Grzegorz Bociek. Atakujący ma na swoim koncie występy w kadrze Polski oraz dwukrotne mistrzostwo Polski z drużyną z Kędzierzyna Koźla. Grzegorz Bociek zachęcał uczniów do aktywności fizycznej, opowiadał o swoich osiągnięciach i przeprowadził trening z siatkarkami z klubu sportowego MLUKS DWÓJKA. 

        

     W naszej szkole odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań z piłkarzami RTS Widzew Łódź. Uczniów Rawska2ka swoją obecnością zaszczycili Radosław Sylwestrzak oraz Bartłomiej Rakowski. Spotkanie zostało podzielone na trzy części. Pierwszą z nich była pokazowa lekcja wychowania fizycznego, którą poprowadzili nasi piłkarzy. Następnie odbył się konkurs wiedzy o Widzewie (tutaj nasze totalne zaskoczenie, młodzi Widzewiacy prawie w sposób perfekcyjny opanowali wiedzę o naszym klubie). Na zakończenie spotkania uczestnicy spotkania mieli okazję zdobyć autografy, zrobić pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi gośćmi oraz otrzymać widzewskie gadżety. 
      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1819
 • Galeria zdjęć

   brak danych