Nawigacja

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta szkoły

Pragniemy, aby uczniowie naszej szkoły wszechstronnie się rozwijali i byli wspierani w swym rozwoju.

Sylwetka absolwenta etapu I:

Uczeń klasy III na miarę swego wieku jest:

Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:

➡ bierze udział w różnych działaniach na terenie szkoły i domu rodzinnego,

➡ chętnie włącza się w życie klasy, szkoły i rodziny,

➡ szuka możliwości rozwiązania swoich problemów i zaspokajania ciekawości,

➡ rozwija swoje zainteresowania,

➡ stara się planować swoje działania.

 

Uczciwy, prawy, prawdomówny tzn. że:

➡ zna normy zachowania obowiązujące w szkole, domu i środowisku,

➡ odróżnia dobro od zła,

➡ rozumie, że nie można realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów,

➡ szanuje własność swoją, kolegów i szkolną,

➡ przyznaje się do błędów i stara się je naprawić.

 

Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:

➡ zna swoje prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia, kolegi, członka rodziny,

➡ uczy się  odpowiedzialności za swoje zachowania,

➡ stara się zrozumieć motywy swoich zachowań i innych ludzi,

➡ postępuje asertywnie, tzn. w taki sposób, aby nie naruszać niczyich interesów.

 

Kulturalny, taktowny, szanujący innych tzn., że:

➡ umie kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach życiowych,

➡ używa form grzecznościowych,

➡ uczy się szacunku do symboli narodowych i religijnych,

➡ w swoich zachowaniach przejawia szacunek dla innych ludzi (zwłaszcza słabszych, niepełnosprawnych),

➡ nie dokucza kolegom,

➡ pomaga innym na miarę swoich możliwości.

 

Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo, tzn., że:

➡ uczy się dbać o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą,

➡ umie ubrać się stosownie do pory roku i pogody,

➡ rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,

➡ dba o środowisko naturalne i swoje najbliższe otoczenie,

➡ poznaje podstawowe zasady ruchu drogowego i przestrzega ich,

➡ unika zagrożeń i niebezpiecznych zachowań,

➡ uczy się zwracania o pomoc w sytuacjach trudnych.

 

Sylwetka absolwenta etapu II:

Uczeń klasy VI na miarę swojego wieku jest:

Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:

➡ jest zaangażowany w życie klasy, szkoły i domu rodzinnego,

➡ zna źródła zaspokojenia swych zainteresowań i ciekawości, a także umie z nich korzystać,

➡ konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia, kształtuje swój światopogląd i łatwo nie ulega niekorzystnym wpływom innych.

 

Uczciwy, prawy tzn., że:

➡ zna i stosuje uniwersalne normy zachowań i współuczestnictwa w procesie tworzenia norm szkolnych,

➡ swoim zachowaniem wzbudza zaufanie nauczycieli, rodziców i kolegów,

➡ postępuje w sposób nie naruszający praw i interesów innych,

➡ szanuje własność prywatną i społeczną,

➡ umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje.

 

Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:

➡ zna swoje prawa w szkole i w domu oraz potrafi upomnieć się   o ich respektowanie,

➡ rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je,

➡ bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i postępuje zgodnie z zasadami asertywności,

➡ odróżnia fikcję literacką i filmową w przekazach medialnych od świata realnego.

 

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, tzn., że:

➡ zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami kultury,

➡ używa języka literackiego bez wulgaryzmów,

➡ swoją osobę i poglądy prezentuje w sposób nie naruszający godności innych,

➡ szanuje symbole narodowe i religijne,

➡ jest tolerancyjny wobec innych ludzi odmiennych pod względami: religijnym, fizycznym i kulturowym,

➡ umie zachować się kulturalnie poza szkołą i domem, np. w kinie, teatrze i muzeum.

 

Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo tzn., że:

➡ dba o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą, stosuje zasady zdrowego trybu życia (racjonalnie odżywia się, wypoczywa aktywnie, nie stosuje używek, środków uzależniających),

➡ dba o środowisko naturalne, bo rozumie związek między jego stanem  a zdrowiem człowieka,

➡ przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego,

➡ potrafi przewidzieć konsekwencje niebezpiecznych zachowań i dlatego  ich unika,

➡ wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia (kto i jakie instytucje dbają o nasze bezpieczeństwo; telefony alarmowe).

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć