Nawigacja

Wizja

Wizja szkoły

Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

Wysoko wykwalifikowana kadra ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zgodniez duchem reform.

Praca na jedną zmianę, umożliwia uczniom korzystanie z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: chór, kółko taneczne, teatralne, plastyczne, informatyczne, koło Młodych Ekologów, zajęcia rekreacyjno – sportowe i rozwijające uzdolnienia.

Promujemy zdrowy styl życia i zachowania proekologicze (zazielenianie terenu wokół szkoły, konkursy ekologiczne).

Zmniejszamy anonimowość w szkole.

Podmiotowo traktujemy uczniów.

Bogata w zbiory biblioteka szkolna zaspokaja potrzeby czytelnicze uczniów i nauczycieli, prowadzi działalność aktywizującą środowiska, mającą na celu wskazanie ogromnej wartości książki w życiu poprzez organizowanie licznych konkursów czytelniczych.

Działamy w celu wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów poprzez prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, gier i zabaw w klasach I-III, zajęć rekreacyjno sportowych (sekcji sportowej mającej odzwierciedlenie w wysokich lokatach na różnego rodzaju imprezach sportowych).

Upowszechniamy wśród uczniów wiedzę o kraju, okolicy, regionie i środowiskach lokalnych poprzez organizowanie wycieczek tematycznych  i krajoznawczych.

Podnosimy standard pomieszczeń szkoły (nowoczesne pracownie komputerowe, wyremontowane łazienki, szatnie wychowania fizycznego wyposażone w natryski, atlas, itp.)

Zachęcamy rodziców do udziału w procesie dydaktyczno -  wychowawczym szkoły poprzez:

➡ obecność na zajęciach dydaktycznych,

➡ pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych,

➡ pomoc finansowa i rzeczowa,

➡ lekcje otwarte dla rodziców,

➡ comiesięczne spotkania.

➡ doskonalimy zadania związane z ceremoniałem szkoły i jej obrzędowością,

➡ mobilizujemy uczniów do szerszego angażowania się w różnych konkursach i olimpiadach,

➡ nauczyciele, uczniowie i rodzice biorą udział w akcjach charytatywnych.

 

Ponadto oferujemy:

➡ naukę języka angielskiego od klasy zerowej,

➡ zajęcia z informatyki od klasy pierwszej,

➡ zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,

➡ zajęcia wyrównawcze,

➡ zajęcia z terapii pedagogicznej,

➡ zajęcia z psychologiem,

➡ dobre przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć