Nawigacja

Pedagog

 

Plan pracy

pedagoga szkolnego Justyny Gut

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej

w roku szkolnym 2016/2017

 

 • Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013, poz. 532);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015 r., poz. 1113).

 

L.p.

Zadania

Formy realizacji

Termin

 

1.

 

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 

 

 • Analiza dokumentów uczniów, w tym opinii i orzeczeń pp-p, indywidualnych teczek uczniów, oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

 

 • Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia:prowadzenie

z wychowawcami oddziałów, rodzicami, nauczycielami, specjalistami (logopedą, specjalistą SI) oraz osobami współpracującymi na rzecz uczniów i ich rodzin – rozmów/konsultacji i wywiadów, w tym wywiadów środowiskowych, szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi.

 

 • Obserwacja uczniów w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjno – rozwojowych.

 

 • Opracowanie narzędzi do rozpoznawania i diagnozowania sytuacji szkolnej oraz rodzinnej uczniów (ankieta o sytuacji wychow.- dydakt.- opiekuń. w szkole).

 

 • Pomoc nauczycielom w interpretacji opinii i orzeczeń psychologiczno – pedagogicznych.

 

 • Konsultowanie indywidualnych przypadków z nauczycielami, psychologiem szkolnym i specjalistami z zewnątrz, np. z pp-p.

 

 • Wnioskowanie o konsultację lub diagnozę uczniów w pp-plub innych poradniach specjalistycznych, w tym przygotowanie opinii dotyczącej danego ucznia; rozmowy z rodzicami motywujące do wykonania specjalistycznej diagnozy (np. pod kątem ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej).

 

 • Ankieta diagnozująca potrzeby rodziców w ramach pedagogizacji rodziców – z uwzględnieniem oferty spotkań, warsztatów z pp-p.
 • Przeprowadzenie analizy potrzeb edukacyjnych uczniów w zakresie organizacji zajęć dodatkowych, np. wyrównawczych
  i specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych.

Wrzesień 2016

 

 

 

W zależności
od potrzeb,
w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

Październik 2016

 

 

W miarę potrzeb

 

 

W miarę potrzeb

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

Październik 2016

 

 

 

Wrzesień/październik 2016

 

 

 

2.

 

 

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 

 • Ocena stanu bezpieczeństwa w szkole/zagrożenia uzależnieniami –

– analiza zebranych danych, opracowanie wniosków i wdrożenie ich

w szkolnym programie profilaktyki i programie wychowawczym.

 • Rozpoznanie sytuacji wychowawczej w szkole/oddziale.

 

 

 • Semestralne sprawozdania z sytuacji wychowawczej w szkole; przedstawienie ich dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej.

 

 • Konsultacje/wywiady/rozmowy z wychowawcami oddziałów
  i nauczycielami, uczniami oraz rodzicami na temat doświadczanych przez nich trudności wychowawczych.

 

 • Obserwacja uczniów, analiza struktury klasy/grupy pod kątem poprawy relacji rówieśniczych.

 

 • Analiza dokumentów szkolnych – frekwencja, osiągnięcia szkolne, itp.

 

 

 • Współpracy z pp-p w obszarze diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów oraz wspierania ich rozwoju.

 

 

 • Udzielanie konsultacji/porad w przygotowaniu tematycznych lekcji
  do dyspozycji wychowawcy oddziału, przygotowanie bazy scenariuszy zajęć.

 

 • Organizowanie/prowadzenie zajęć adaptacyjno – integracyjnych
  w oddziałach I.

 

 • Rozmowy indywidualne z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze (z zaburzeniami emocji, zachowania).

 

 • Monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów, np. zawieranie kontraktów, pomoc wychowawcom przy ich konstruowaniu.

 

Ankiety - maj 2017

 

 

 

Wrzesień/październik

2016

 

 

Na zakończ. I i II okresu

 

W ciągu roku szkolnego

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

Cyklicznie, w miarę potrzeb

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

Wrzesień 2016

 

 

W miarę potrzeb

 

 

W ciągu całego roku szkolnego

 

3.

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb.

 

 

 • Udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, planujących i koordynujących tę pomoc dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowaniauczniów.

 

 • Wspieranie wychowawców oddziałów odpowiedzialnych
  za planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia pp-p,
  a także wymagających pomocy na podstawie rozpoznania nauczycieli.

 

 • Organizacja/prowadzenie zajęć i warsztatów profilaktycznych, np. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne” w oddziale V.
 • Zajęcia specjalistyczne z uczniami oddziałów V - VI.

 

 • Organizacja i prowadzenie zajęć/konsultacji indywidualnych oraz grupowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 • Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły
  w formie porad, konsultacji, jako wspólna realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej; wspólna realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych.

 

 • Prowadzenie/organizacja zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w oddziałach VI.

 

 • Organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów.

W miarę potrzeb,
w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego 2016/2017

 

 

 

II okres

 

 

W miarę potrzeb

 

4.

 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 • Rozpoznanie/diagnoza potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień
  i innych problemów dzieci i młodzieży: obserwacje, rozmowy, ankiety, itp. (rodzice, uczniowie, nauczyciele).

 

 • Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień w oddziałach IV
  wg programu profilaktycznego „Jestem OK!” oraz zajęć wychowawczo – profilaktycznych.

 

 • Gromadzenie i upowszechnianie informacji z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 

 • Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły
  w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci (np. cyberprzemoc).

 

 • Inicjowanie i koordynowanie inicjatyw szkolnych z udziałem uczniów w ogólnopolskich/lokalnych programach/projektach i akcjach profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, np. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka; Program „Chronimy Dzieci"; Dni Bezpiecznego Internetu.

 

 • Opracowanie i upowszechnianie informacji – gazetki ścienne na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym.

 

Ankieta – maj 2017

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

Na bieżąco -
w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

Listopad 2016 (DPD)

Luty 2017 (DBI)

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

5.

 

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w   środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów.

 • Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających z doświadczanych niepowodzeń szkolnych, niekorzystnej sytuacji w rodzinie, itp.

 

 • Organizowanie i prowadzenie we współpracy z wychowawcami oddziałów zajęć z dziedziny kształtowania umiejętności interpersonalnych, sposobów rozwiązywania konfliktów, efektywnego uczenia się, itp.

 

 • Inicjowanie i współorganizowanie działań integrujących społeczność szkolną ze środowiskiem lokalnym, np. uroczystości, imprezy.

 

 • Współpraca z pracownikami świetlicy środowiskowej, domu dziecka, pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, policji, poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 • Prowadzenie porad/konsultacji dla rodziców w celu modyfikowania sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci.

 

 • Udzielanie informacji o organizacjach działających na rzecz pomocy rodzinie, pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami,
  w tym pomoc w wypełnianiu formalności związanych z korzystaniem
  z ich usług (MOPS, GOPS, UM, PCPR, PP-P, PCPR, Policja, Sąd Rodzinny).

 

 • Współpraca z rodzicami i specjalistami z zewnątrz w zakresie minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych.

 

 • Monitorowanie przestrzegania procedur postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz opracowanie dokumentu „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem” w ramach Programu „Chronimy Dzieci”.

 W ciągu roku szkolnego

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

6.

 

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych

i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.

 • Prowadzenie konsultacji/porad w dziedzinie rozwiązywania problemów
  w relacjach uczeń – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – nauczyciel.

 

 • Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły

w tym zakresie.

 

 • Prowadzenie zajęć (warsztatów) na temat rozwiązywania konfliktów (sytuacji konfliktowych/kryzysowych).

 

 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli (i specjalistów, np. psychologa).

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

Na bieżąco

 

7.

 

Pomoc rodzicom i nauczycielom
w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień uczniów.

 

 • Opracowanie i udostępnienie bazy danych o instytucjach wspierających szkołę w zakresie rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

 • Udzielanie rodzicom porad i konsultacji w sprawach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi, przełamywanie poczucia osamotnienia, bezradności, niepewności
  i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami.

 

 • Prowadzenie/organizowanie dla nauczycieli i rodziców szkoleń związanych z nabywaniem nowych umiejętności wychowawczych.

 

W miarę potrzeb

 

 


W ciągu roku szkolnego

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

8.

 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • Opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających nauczycieli
  w udzielaniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców.

 

 • Prowadzenie porad/konsultacji z zakresu: indywidualizacji pracy
  z uczniem i dostosowania wymagań edukacyjnych; interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, wskazywanie najskuteczniejszych metod postępowania z nimi (udzielanie wsparcia pedagogicznego we współpracy z psychologiem szkolnym).

 

Na bieżąco

 

 

W ciągu roku szkolnego
(w miarę potrzeb)

 

9.

 

Zadania przydzielone/zlecone
przez dyrektora szkoły
oraz wynikające ze specyfiki placówki.

 

 

 • Opracowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej semestralnych sprawozdań z sytuacji wychowawczo – opiekuńczej w szkole.

 

 • Aktualizowanie wewnętrznej dokumentacji szkoły (modyfikacja) dla ulepszania procesu edukacyjno – wychowawczego.

 

 • Działania na rzecz organizowania pomocy materialnej dla uczniów i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; dotarcie do rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy.

 

 • Współdziałanie z organizacjami i instytucjami udzielającymi uczniom wsparcia materialnego, np. MOPS, GOPS (dożywianie).

 

 • Pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzu szkolnym/boisku szkolnym.

 

 • Promocja szkoły – udział w akcjach w środowisku lokalnym.

 

 • Przygotowanie/organizacja imprez/konkursów/uroczystości szkolnych.

Na zakończenie
I i II okresu

Na bieżąco,

w miarę potrzeb

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

Wrzesień 2016 (później w miarę potrzeb)

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

10.

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

 

 

 

 

 • Dokonywanie wpisów w dzienniku pracy pedagoga szkolnego.

 

 • Opracowanie indywidualnych i grupowych programów zajęć prowadzonych z uczniami w ramach udzielanej im pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 • Gromadzenie dokumentacji z prowadzonych czynności uzupełniających.

 

 • Prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych (np. zajęć korekcyjno – kompensacyjnych).

 

Na bieżąco

 

 

Wrzesień 2016

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

11.

 

Organizacja pracy własnej.

 

 • Bieżące uzupełnianie podręcznej biblioteczki pedagoga, materiałów merytorycznych oraz ogólnie dostępnych scenariuszy zajęć
  i programów, pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań

z zakresu profilaktyki oraz prowadzenia zajęć specjalistycznych,

w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 • Systematyczne samodoskonalenie się w oparciu o dostępne publikacje psychopedagogiczne.

 

 • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

12.

 

Uczestniczenie w pracach Szkolnego Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

 • Praca w szkolnym zespole do spraw profilaktyki i promocji zdrowia:
 • aktualizacja szkolnego programu profilaktyki,
 • nadzorowanie zadań zaplanowanych w programie na rok szkolny 2016/2017.

 

Na bieżąco

 

13.

 

Działalność w szkolnym Kole TPD - opiekun

 • Działalność w szkolnym Kole TPD:
 • propagowanie konkursów organizowanych przez zarząd TPD,
 • organizacja konkursu plastycznego dla uczniów oddziałów I – III („Jesień w lesie, polu i ogrodzie”).

 

 

 

Październik 2016

 

14.

 

Praca w szkolnej komisji
ds. pomocy materialnej
i stypendialnej uczniom – członek komisji

 • Praca w szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej i stypendialnej uczniom:
 • opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych
  za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.

 

 

Na zakończenie
I i II okresu

 

Opracowanie: Justyna Gut - pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć