Nawigacja

Świetlica

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

I  Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. Kształtowanie postaw uczestnika świetlicy jako ucznia, kolegi i przyjaciela.
 2. Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 3. Kształtowanie postaw uczestnika świetlicy jako patrioty.
 4. Kształtowanie postaw uczestnika świetlicy jako odbiorcy sztuki, rozwijanie jego zainteresowań, zamiłowań, aktywności artystycznej.
 5. Stworzenie warunków do osiągania powodzenia szkolnego wychowankom. Niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych).
 6. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

 

II  Założenia organizacyjne

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.30 – 16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie.
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania uczniów.
 5. W razie nie przestrzegania ustaleń zawartych w punkcie 4. Przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy. Dyrektor może również zastosować wobec nich następujące kary:  upomnienie dyrektora lub skreślenie dziecka z listy uczestników świetlicy szkolnej.
 6. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 7. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły, którzy oczekują na autobus szkolny, czekają na zajęcia pozalekcyjne, bądź oczekują na przyjście po nich rodziców.
 8. Opieką zostają również objęci uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły np. z powodu nieobecności nauczyciela.
 9. Przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 10. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły.
 11. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążące decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

III  Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców świetlicy na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje zastępca dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 

IV  Zadania nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

 

V  Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

Wychowanek ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki
 2. Życzliwego traktowania
 3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 4. Opieki wychowawczej
 5. Poszanowania godności osobistej
 6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy
 2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie
 3. Współpracy w procesie wychowania
 4. Pomagania słabszym
 5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek świetlicy
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie
 7. Przychodzenie do świetlicy szkolnej bezpośrednio po skończonych lekcjach
 8. Zgłaszania wychowawcy świetlicy swoje wyjście

 

VI  Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą, itp. w postaci:  pochwały ustnej, pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy lub dyplomu.

Kary:
Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 1. Upomnienie ustne,
 2. Ostrzeżenie w obecności grupy,
 3. Pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
 4. Wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania.


VII  Dokumentacja świetlicy:

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
 2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
 3. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej.
 4. Dzienniki zajęć.
 5. Karty obecności uczniów.
 6. Procedury odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
 7. Godziny pracy nauczycieli świetlicy szkolnej.
 8. Analiza pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy- sprawozdania.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć