Nawigacja

Religia - pytania

Religia - pytania 1 - 20

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI KATECHIZMOWYCH

                                                                                (powtórzenie)

 

 

1. Kto to jest Pan Bóg?  Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel świata i nasz najlepszy Ojciec.        
 
2. Dlaczego Pana Boga nazywamy najlepszym Ojcem? 
Pana Boga nazywamy najlepszym Ojcem, bo stworzył i kocha nas oraz opiekuje się nami.                     
3. Kto to jest człowiek?  Człowiek jest to stworzenie Boże, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.                    
4. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?  
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Go poznawał, kochał, wiernie wypełniał Jego Wolę i miał udział w życiu Bożym.           
5. Co to jest Łaska Boża?  Łaska Boża jest to dar, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga.                  
 
6. Dlaczego pierwsi ludzie nie wytrwali w Łasce Bożej?  
Pierwsi ludzie nie wytrwali w Łasce Bożej, bo zerwali przyjaźń z Bogiem przez grzech.       
7. Kogo Pan Bóg zachował od grzechu pierworodnego
          
Od grzechu pierworodnego Pan Bóg zachował Najświętszą Maryję Pannę - Matkę Zbawiciela.                
8. Przez kogo ludzie mogą odzyskać Łaskę Bożą?              
   
Ludzie mogą odzyskać Łaskę Bożą przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela.       
  
9. Co to jest grzech?    
Grzech jest to odwrócenie się od Pana Boga przez świado­me  i własnowolne przekroczenie przykazań.     
 
10. Kto to jest Jezus Chrystus?  
Jezus Chrystus jest to Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

11. Czego Pan Jezus nauczał ludzi?  
Pan Jezus nauczał ludzi, że osiągną szczęście wieczne, je­żeli będą wierzyć w Boga  i zachowywać przykazania.

12. Kto nas pouczył, że są trzy Osoby Boskie?               
Jezus Chrystus nas pouczył, że są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.                                                                                                                                                                                         13. Co sprawia Duch Święty w nas? 
Duch Święty oświeca nas, umacnia w wyznawaniu wiary i w przyjaźni z Bogiem.                                                                                                                                                                            
14. Co to jest Kościół Chrystusowy?  
Kościół Chrystusowy jest to Rodzina Dzieci Bożych zjedno­czonych z Chrystusem.                                                                                                                                                                                 15. Po co Jezus Chrystus założył Kościół? 
Jezus Chrystus założył Kościół dla zbawienia ludzi.                                                                    
16. Co to jest Najświętszy Sakrament?   
Najświętszy Sakrament  jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 
  
17. Co to jest Komunia św.?               
Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 
 
18.Co to jest Sakrament Pokuty?  
Sakrament Pokuty jest to znak spotkania z Chrystusem,  w którym człowiek porzuca grzech, otrzymuje od Boga przebaczenie i łaskę do poprawy życia. 
19. Co się dzieje z duszą ludzką po śmierci człowieka?
Po śmierci człowieka dusza ludzka idzie na Sąd Boży.                                                                          20. Co nastąpi przy końcu świata?  
Przy końcu świata nastąpi powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie ciał, Sąd Ostateczny, a potem życie wieczne.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć