• Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły
   • Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły

   • 12.09.2017 08:22
   • Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą o przestrzeganie poniższego regulaminu na terenie placówki.
   • Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie
    Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
     
    1.  Niniejszy regulamin określa ogólne warunki przebywania osób dorosłych na terenie placówki oświatowej.
    2.  Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osoba obcą.
    3.  Rodzice oraz osoby sprawujące opiekę nad uczniami (np. opiekunka, babcia, dziadek) wyrażają zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu.
    4.  Wprowadza się ograniczenia dotyczące przebywania rodziców oraz opiekunów na terenie szkoły poza  wyznaczonym miejscem w holu głównym na parterze budynku.
    5.  Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. Niewskazane jest kontaktowanie się z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć oraz przerw międzylekcyjnych, na których nauczyciele pełnią dyżur.
    6.  Sprawy wychowawcze, spory oraz problemy (z wyłączeniem spraw nagłych) powinny być rozwiązywane w terminach wyznaczonych przez wychowawcę klasy, nauczycieli lub pedagoga szkolnego, w formie: konsultacji, zebrań z rodzicami, wyznaczonych dyżurów pedagoga szkolnego, umówionego spotkania drogą telefoniczną bądź za pomocą dziennika elektronicznego.
    7.  Kontakty   z   dyrektorem   szkoły,   sekretariatem   oraz   księgowością,   a   także z nauczycielami  w sprawach nagłych  odbywają się na ogólnych  zasadach według pkt. 8.
    8.  Wejście na teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych odbywa się wyłącznie przez hol główny  po uprzednim podaniu celu i miejsca osobie dyżurującej.
    9.  Pracownik (nauczyciel, woźna, woźna oddziałowa, pracownik gospodarczy) dyżurujący przy wejściu na parterze oraz w szatni na niskim parterze ma prawo poprosić osobę wchodzącą na teren placówki o okazanie dokumentu tożsamości.
    10.  Rodzice lub opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły opuszczają budynek szkolny przed dzwonkiem rozpoczynającym zajęcia.
    11.  Rodzice lub opiekunowie, którzy odbierają dziecko po zajęciach wchodzą jedynie do wyznaczonego miejsca w holu głównym i szatni szkolnej.
    12.  W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego opiekunowie uczniów oddziału przedszkolnego i klas pierwszych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej, a po zakończonych zajęciach oczekiwać na dziecko przed salą lekcyjną. Jest to okres adaptacyjny. Po okresie adaptacyjnym wejście na teren placówki odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
    13.  Po godz.14.30 drzwi z bocznej klatki schodowej oraz drzwi na wybieg szkolny będą zamykane.
    14.   W wypadku nieprzestrzegania regulaminu dyrektor szkoły ma prawo do interwencji prawnych (zawiadomienia organów porządkowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły.
    15.   Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmian przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 r.
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 541878
 • Galeria zdjęć

   brak danych